Steroidy a ich nasledky

79 Česká kinantropologie 2012, Vol. 16, no. 2, p LATENTNÍ STRUKTURA ANNETTOVÉ DOTAZNÍKU RUKOVÉ PREFERENCE V ČESKÉ POPULACI* LATENT STRUCTURE OF THE ANNETT S HANDEDNESS QUESTIONNAIRE IN CZECH POPULATION MARTIN KOMARC 1, IVANA HARBICHOVÁ 2 1 Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu 2 Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze SOUHRN Diagnostika laterality, potažmo rukovosti člověka, je předmětem zájmu mnoha teoreticky i prakticky zaměřených oborů. Jedním z nejpoužívanějších diagnostických nástrojů ve výzkumu laterality je Annettové dotazník preference ruky (Annett, 1970). Cílem této studie bylo ověření latentní struktury tohoto diagnostického prostředku na populaci středoškolských studentů (N = 183) v českém prostředí. Pomocí strukturálního modelování jsme dospěli k závěru, že Annettové dotazník preference ruky je unidimenzionálním diagnostickým prostředkem. Byly identifikovány čtyři položky (jehla/nit, zametání, lopata, víčko láhve), které nepřispívají dostatečně k měření zamýšleného teoretického konstruktu. Doporučujeme proto tyto položky při použití AHQ v českém prostředí z dotazníku vyloučit. Po jejich vyloučení je možné vytvářet reliabilní kompozitní skór (McDonaldovo ω = 0,97) jednoduchým součtem výsledků ve zbylých osmi položkách (není nutné přiřazení odlišných vah jednotlivým položkám). Klíčová slova: lateralita, diagnostika, faktorová analýza, teoretický konstrukt. ABSTRACT Annett s handedness questionnaire is one of the most frequently used diagnostics tool in laterality research. The aim of this study was to evaluate the latent factor structure of this diagnostic tool in a polulation of Czech high-school students (N = 183). Using the structural equation modeling we concluded that the Annett s handedness questionnaire is a unidimensional instrument. We identified four items in the questionnaire (needle, sweeping, showeling, lid open), which do not contribute adequately to measuring intended theoretical concept. Thus we recommend exclusion of these items when using AHQ in Czech environment. After their removal it is possible to create * Tento příspěvek byl součástí Výzkumného záměru MŠMT ČR MSM a byl realizován s podporou projektu SVV CK_1012_ :24:43

  • U kojencov, kde boli pôvodné symptómy chybne interpretované a dieťa bolo liečené digitálnou rektálnou dilatáciou a výplachmi, dochádza k dočasnej remisii, trvajúcej niekoľko týždňov. Až potom sa vyvíja ťažká hnačka sprevádzaná typickými príznakmi: roztiahnuté brucho, vracanie, neprospievanie. Prítomnosť hnačiek je zlým prognostickým znamením. Batoľatá: obstipácia, odporne zapáchajúce riedke stolice, v rozšírené brucho, viditeľné peristaltické vlny, hmatný črevný obsah. Pri vyšetrení nájdeme úzky análny kanál, prítomnosť väčšieho množstva stolice v hrubom čreve v kombinácii s prázdnym rektom je veľmi typickým príznakom

    Steroidy a ich nasledky

    steroidy a ich nasledky

    Media:

    steroidy a ich nasledkysteroidy a ich nasledkysteroidy a ich nasledky

  • http://buy-steroids.org